I. Toepasselijkheid

1) Het reglement van inwendige orde (hierna “het Reglement”) is van toepassing in de cinemazalen van Cinematek en wordt in de ruimste zin geïnterpreteerd: het omvat het daarbij horende infrastructuur (met inbegrip van het museum), evenals de organisatie.

2) Het betreden van de infrastructuur van Cinematek dat gelegen is in de Hortastraat 9, (locatie waar de zalen, het museum en de projectieruimte gesitueerd zijn) impliceert dat iedere bezoeker, inclusief de bezoeker die geen voorstellingen bijwoont, kennisgenomen heeft van het Reglement, de bepalingen ervan aanvaardt zonder voorbehoud en ze ook zal naleven. Het Reglement is raadpleegbaar aan de kassa en op de website www.cinematek.be.

II. Toegang

1) Iedere bezoeker dient zich correct en als een goede huisvader te gedragen. Iedere persoon die schade toebrengt aan personen, goederen, gebouwen en/of ander materiaal toebehorend aan Cinematek, zal volledig aansprakelijk gesteld worden voor alle schade met inbegrip van gevolgschade. Cinematek behoudt zich het recht voor om de toegang tot Cinematek te verbieden aan personen die zich niet correct gedragen of schade toebrengen aan personen, goederen, gebouwen en/of ander materiaal toebehorend aan Cinematek.

2) Iedere bezoeker die zich aanbiedt aan de controlepost in Cinematek moet in het bezit zijn van een geldig bioscoopticket of een geldige internetreservatie die recht geeft op één of meerdere bioscooptickets. Het bioscoopticket verleent eenmalig toegang tot de desbetreffende filmvoorstelling en duidt de gekozen filmvoorstelling (filmnaam, datum en uur, zaal) aan. De bezoeker mag enkel plaats nemen in de zaal waarvoor zijn ticket geldt. Het is niet toegelaten zich na de voorstelling in de zaal op te houden of zich te begeven naar een andere filmvoorstelling.

Iedere persoon, die zich in Cinematek bevindt, moet steeds in het bezit zijn van zijn bioscoopticket. Ook in de zaal, gedurende het voorprogramma en de filmvertoning, dient de bezoeker steeds het geldige toegangsticket bij zich te hebben.

Cinematek behoudt zich het recht voor om een forfaitaire kost ten belope van 25 EUR te verhalen op de bezoeker die niet in het bezit is van een geldig toegangsticket.

3) Wie na het aangegeven aanvangsuur arriveert wordt niet meer toegelaten tot de zaal. Het ticket wordt niet omgeruild noch terugbetaald.

4) Cinematek behoudt zich het recht voor om de toegang tot Cinematek te verbieden aan personen (i) die kennelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander opwekkend, verdovend, bewustzijnsveranderend of psychoactief middel; (ii) die door manifest gedrag aantonen het inzicht te hebben de openbare orde te verstoren of te provoceren door bijvoorbeeld het aanzetten tot slagen, verwondingen, haat, woede, of racistische opmerkingen of door inbreuken te plegen op de privacywetgeving; (iii) die een toegangsverbod hebben gekregen, opgelegd door ofwel Cinematek zelf ofwel de administratieve of gerechtelijke autoriteiten ; of (iv) die in het algemeen één of meerdere bepalingen van het Reglement niet naleven.

Cinematek behoudt zich het recht voor om voor de redenen hierboven opgesomd de betrokken persoon uit Cinematek te laten verwijderen.

Indien Cinematek om veiligheidsredenen het recht van toegang tot Cinematek weigert of om dezelfde redenen de betrokken persoon uit Cinematek laat verwijderen, is Cinematek niet gehouden het toegangsbewijs terug te betalen.

5) Teneinde de risico’s voor filmbezoekers in een rolstoel te beperken in geval van een evacuatie, zijn een aantal maatregelen van toepassing:

Indien de zaal toegankelijk is voor rolstoelgebruikers, mogen zij plaats nemen op een vaste bioscoopzetel, die zich bevindt op het uiterste van een rij, dicht bij een doorgang en in de nabijheid van een ingangsdeur en dit indien de begeleider ervoor zorgt dat de rolstoel wordt geplaatst op een daarvoor voorziene plaats of naast de zetel van de rolstoelgebruiker (min. 60 cm vrij te houden). De rolstoel mag niet kunnen wegrollen of kantelen.

6) Het is verboden de volgende voorwerpen in Cinematek binnen te brengen of binnen te laten brengen, de opsomming is niet limitatief:

 • alcohol, flessen, glazen, blikken, drugs en/of opwekkende, verdovende of psychoactieve middelen;
 • projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasachtige toestand;
 • ontvlambare producten of stoffen, spuitbussen;
 • opnamemateriaal (foto, video en audio);
 • versnaperingen (waaronder drank en kauwgom) en andere voedingswaren;
 • (plooi)fietsen, rolschaatsen, skateboards,…;
 • elk wapen of gevaarlijk, snijdend of kneuzend voorwerp dat als dusdanig zou kunnen gebruikt worden; of
 • alle andere voorwerpen die als middel zouden kunnen gebruikt worden om de orde te verstoren, de veiligheid van de bezoekers in gevaar te brengen en/of schade toe te brengen aan goederen en personen.

Cinematek en/of haar aangestelde of derden daartoe gelast kunnen om afgifte van dergelijke voorwerpen verzoeken. De toegang tot Cinematek wordt ontzegd aan eenieder die zich tegen deze afgifte verzet.

Tijdens het bioscoopbezoek kunnen geen gebruiksvoorwerpen tijdelijk worden bewaard met het oog op teruggave na de voorstelling.

Behoudens toestemming van de exploitatieverantwoordelijke, worden dieren niet toegelaten in Cinematek. Honden met een begeleidende functie zijn echter wel toegelaten.

III. Infrastructuur

1) In het Cinematek-gebouw is het voor iedere bezoeker ten strengste verboden:

 • te roken (overeenkomstig de wet van 22 december 2009);
 • foto-, video- of audio-opnames te maken;
 • schade toe te brengen aan personen, goederen, gebouwen en/of ander materiaal toebehorend aan Cinematek (met inbegrip van het scherm in de bioscoopzalen);
 • het scherm in de bioscoopzalen aan te raken;
 • zich te bevinden in de niet publieke gedeelten van Cinematek, zoals onder meer dienstlokalen, VIP-zones, burelen en private zalen;
 • hinder te veroorzaken op de toegangs- en evacuatiewegen, trappen, trappenhuizen en galerijen, en zich op dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het betreden en het verlaten van Cinematek; en
 • de orde te verstoren, het comfort en/of de veiligheid van het publiek in het gedrang te brengen, door bijvoorbeeld rumoerigheid, storend GSM- en andere multimedia apparaten -gebruik tijdens de voorstelling, de voeten op de rugleuning te plaatsen, te gooien met voedingswaren, enz.

Cinematek meldt in dit verband dat de ouders ten alle tijde verantwoordelijk blijven voor de daden en handelingen van hun minderjarige kinderen.

2) Indien er bij een controle vastgesteld wordt dat er tijdens de vertoning foto-, video- of audio-opnames worden gemaakt, ook met GSM, zal de bezoeker het opnametoestel onmiddellijk afgeven en de geregistreerde gegevens wissen. Bij het verlaten van Cinematek zal de bezoeker terug in het bezit gesteld worden van het opnametoestel. Elke opname kan het voorwerp zijn van een aangifte bij de gerechtelijke instanties en het Belgian Anti-Piracy Federation en kan strafrechtelijk vervolgd worden.

Cinematek sluit in dit verband de toepassing van de wettelijke bepalingen rond bewaargeving expliciet uit.

3) In het Cinematek-gebouw deponeert de bezoeker papierresten, bekers, en andere afval in de daartoe bestemde vuilnisbakken.

4) In het Cinematek-gebouw en de daarbij horende infrastructuur, is het ten strengste verboden commerciële, politieke, religieuze of protestacties - van welke aard dan ook - te voeren, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Cinematek.

IV. Veiligheid

1) Omwille van veiligheidsredenen en/of andere gelijklopende redenen, behoudt Cinematek zich het recht voor om:

 • de filmvoorstelling te onderbreken of stop te zetten;
 • Cinematek geheel of gedeeltelijk te ontruimen; en
 • de bezoekers die zich niet aan de bepalingen van het Reglement houden uit Cinematek te laten verwijderen.

2) Cinematek raadt de bezoeker aan om bij het betreden van Cinematek in het algemeen en de zaal in het bijzonder zich te vergewissen van de verschillende nooduitgangen en de veiligheid signalisatie (waaronder de brandveiligheid signalisatie). In geval van evacuatie dient de bezoeker de aanwijzingen van Cinematek, haar daartoe aangestelde of derden strikt op te volgen.

3) Cinematek kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies, diefstal of gebeurlijke ongevallen. Cinematek kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van tekortkomingen of opzettelijke fouten van haar aangestelde of uitvoeringsagenten.

V. Sancties

De mogelijke sanctie voor diegene die in strijd handelt met het Reglement is de tijdelijke schorsing van het toegangsrecht, desgevallend zonder terugbetaling van het bioscoopticket. Een voortdurende schending van de bepalingen van het Reglement kan leiden tot de definitieve uitsluiting van de bezoeker.

Bij inbreuk op het Reglement kan, indien nodig, beroep gedaan worden op politie, met eventuele opmaak van een proces verbaal.

Cinematek behoudt zich eveneens het recht voor om de betaling te vorderen van 25 EUR van éénieder die in strijd handelt met de bepalingen van één of meerdere artikelen van het Reglement, zonder afbreuk te doen aan het recht om het volledige herstel van de schade te vorderen.

VI. Tickets / bioscoopcheques

1) Een bioscoopticket voor een bepaalde filmvoorstelling is niet ruilbaar voor een bioscoopticket voor een andere filmvoorstelling, noch voor geld of een bioscoopvoucher.

2) De tarieven en kortingen van de bioscooptickets worden geafficheerd in de Cinematek en op de website www.cinematek.be.

3) Cinematek behoudt zich het recht voor om de categorieën van personen waaraan een kortingstarief wordt toegestaan te wijzigen. Cinematek zal alles in het werk stellen om de bezoeker hierover te informeren.

4) Kinderen jonger dan 3 jaar krijgen gratis toegang tot Cinematek enkel en alleen indien een geldig leeftijdsbewijs kan voorgelegd worden aan de receptie. Zij dienen op de schoot te zitten van een betalende volwassene. Indien men wenst dat het kind een eigen stoel heeft dient er wel betaald te worden.

VII. Films

1) Cinematek zal geen film of document uitsluiten voor vertoning, maar bepaalde films moeten gepast omkaderd worden met oog voor het genderspectrum, racisme en de impact van de film op representatie. Discretie van de kijker is hierbij aangeraden. Cinematek volgt geen adviserende kijkwijzer-codificatie. De verantwoordelijkheid voor het bekijken van films ligt bij de kijker zelf.

2) Cinematek behoudt zich het recht voor om de filmprogrammatie te wijzigen en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet projecteren van de in de media en/of op de website aangekondigde films, die steeds onder voorbehoud gepubliceerd worden.