Lust, Caution
Sè, Jiè

Ang Lee, USA, Hong Kong - Hongkong, Cambodge - Cambodja, Taïwan - Taiwan 2007, Tony Leung Chiu-wai, Tang Wei, Joan Chen ⁄ couleur - kleur ⁄ 158' ⁄ ST - OND: FR - NL

Se jie 8 Lee Se jie 1 Lee Se jie 3 Lee Se jie 4 Lee Se jie 5 Lee Se jie 6 Lee Se jie 7 Lee Se jie 9 Lee Se jie 10 Lee Se jie 11 Lee Se jie 12 Lee Se jie 13 Lee Se jie 14 Lee Se jie 15 Lee Se jie 16 Lee Se jie 17 Lee Se jie 18 Lee Se jie 19 Lee Se jie 20 Lee