La Maison du lac
On Golden Pond

Mark Rydell, USA 1981, Henry Fonda, Katharine Hepburn, Jane Fonda ⁄ couleur - kleur ⁄ 108' ⁄ ST - OND: FR - NL

On golden pond 2 Rydell On golden pond 3 Rydell On golden pond 4 Rydell On golden pond 1 Rydell On golden pond 5 Rydell On golden pond 6 Rydell