europalia Géorgie / Georgië

The XIXth Century Georgian Chronicle
Chronique géorgienne du 19e siècle
Metskhramete saukunis kartuli kronika

Aleksandre Rekhviashvili, Géorgie - Georgië 1978, Mamuka Salukvadze, Ramaz Chkhikvadze, Darejan Kharshiladze ⁄ NB - ZW ⁄ 65' ⁄ ST - OND: EN

XIX Saukunis Kartuli Kronika The 19th Century Georgian Chronicle Large XIX Saukunis Kartuli Kronika The 19th Century Georgian Chronicle1 Large XIX Saukunis Kartuli Kronika The 19th Century Georgian Chronicle2 Large