24 City
Er shi si cheng ji

kleur - couleur ⁄ 112' ⁄ ST - OND: FR - NL

Zhang-ke Jia, People's Republic of China, Hongkong - Hong Kong, Japan - Japon 2008, Jianbin Chen, Joan Chen, Liping Lü

Er shi si cheng ji 2 Jia Er shi si cheng ji 4 Jia Er shi si cheng ji 6 Jia Er shi si cheng ji 7 Jia Er shi si cheng ji 9 Jia