Le roi des masques ⁄ The King of Masks ⁄ Bian Lian (versie in het Nederlands)

kleur - couleur ⁄ 101' ⁄ ST - OND: —

Wu Tianming, Hongkong - Hong Kong, People's Republic of China 1995, Xu Zhu, Renying Zhou, Zhigang Zhao

From 10 years

Bian lian 5 Wu Bian lian 3 Wu Bian lian 2 Wu Bian lian 4 Wu Bian lian 1 Wu Bian lian 6 Wu